UIWebViewのアクセス時にインジケーターを表示する - iOS開発メモ

サンプル

UIWebViewDelegateのwebViewDidStartLoad:でインジケーターを表示して、webViewDidFinishLoad:でインジケーターを非表示にします。

#pragma mark - UIWebViewDelegate

- (void)webViewDidStartLoad:(UIWebView *)webView
{
    [UIApplication sharedApplication].networkActivityIndicatorVisible = YES;
}
- (void)webViewDidFinishLoad:(UIWebView *)webView
{
    [UIApplication sharedApplication].networkActivityIndicatorVisible = NO;
}

関連項目